Tab Menu 8

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

หลักการและเหตุผล
                การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ที่จะใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าข่าวสารความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง  เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  หนังสือ  วารสาร และตำราต่างๆ     จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ห้องสมุดสมบูรณ์ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาหนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) พร้อมทั้งบริการวิชาการให้เพียงพอ  รวมทั้งจัดหาหนังสือต่างๆ ที่มีความเฉพาะด้านให้ผู้ที่สนใจในเรื่องหรือสาขานั้นๆ ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ได้อย่างเต็มที่  ตลอดจนจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศน่าศึกษาค้นคว้า  มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับครู นักเรียน และชุมชนในการศึกษาเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
        เชิงปริมาณ 
                -  ห้องสมุดมีหนังสือและวารสาร เหมาะสมกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย
                -  นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้น ม.1-.6  อ่านหนังสือในห้องสมุดอย่างน้อยปีละ  50-100  เล่ม
เชิงคุณภาพ
        -  จัดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำห้องสมุดสถานศึกษา
ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย มีคุณค่า และเพียงพอกับนักเรียน
 กิจกรรม
          1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
          2. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
          3. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
-          สำรวจหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดและในห้องเรียน
-          สำรวจความต้องการหนังสือใหม่
-          จัดหา/จัดซื้อหนังสือตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-          ลงทะเบียน จัดเก็บหนังสือตามกลุ่มสาระให้เป็นระเบียบ
-          ทำมุมนำเสนอหนังสือใหม่
-          จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-          จัดป้ายนิเทศ
          4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
-                   กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุด เดือน พ.ย. ธ.ค. 2553
-                   กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เดือน ม.ค., เม.ย., พ.ค.,ก.ค.,ส.ค.,ต.ค.,2553
-                   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  เดือน ก.พ.,พ.ค.,มิ.ย., 2554
งบประมาณ
                ค่าวัสดุดำเนินการและของรางวัล
                - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุด         จำนวน  10,000 บาท
                - กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ                                                                 จำนวน    2,000 บาท
                - กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่                                                             จำนวน    3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ.  2553  -  1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผู้รับผิดชอบโครงการ
                นางกัลยา  วัลลิภากร   ครูโรงเรียนวัดนางสาว           

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือจำนวนเพิ่มขึ้น
          2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ
          3. นักเรียนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

                                                                                                ผู้เสนอโครงการ

                                                                                       (นางกัลยา  วัลลิภากร)
                                                                        ครุผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว
                                                                                                ผู้อนุมัติโครงการ
                                     
                                                                              (นายเสนีย์  เชยชุ่ม)
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว
                                                                              ผู้เห็นชอบโครงการ


                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น